X

A. Vårt engagemang för uppgiftsskydd

 Att skydda säkerheten och integriteten för dina personuppgifter är viktigt för oss. Vi bedriver vår affärsverksamhet i enlighet med gällande lagar om skydd av personuppgifter och datasäkerhet. Vi har skapat denna integritetspolicy för att visa vårt engagemang för varje enskilds rätt till dataskydd och integritet. Denna integritetspolicy anger huvuddragen för hur vi hanterar information som kan användas direkt eller indirekt för att identifiera dig (”personuppgifter”).

Vårt globala efterlevnadsprogram för uppgiftsskydd består också av implementeringen av otvetydiga godkännanden och samtycken, EU:s standardavtalsklausuler, standardavtal/överföringsavtal, integritetsprinciper, integritetsdeklarationer, integritetspolicyer och landspecifika registreringar och  arkiveringar. Denna integritetspolicy täcker webbplatsen www.sivantos.com och alla andra tillämpliga Sivantos-webbplatser (individuellt benämnd “webbplats” och kollektivt benämnda “webbplatser”) samt programvaruapplikationer (applikationer) som tillhandahålls av Sivantos.

B. När gäller denna integritetspolicy?

Denna integritetspolicy gäller personuppgifter (t.ex. ditt namn din adress, ditt telefonnummer och din e-postadress) som du ger till oss eller som härleds från dina personuppgifter enligt beskrivningen nedan.

Vid oförenlighet mellan den engelskspråkiga versionen och icke engelskspråkig version av denna integritetspolicy (där den har översatts för att uppfylla lokala krav) gäller den engelskspråkiga versionen av denna integritetspolicy i den utsträckning det tillåts i gällande lagstiftning.

C. Personuppgiftsansvarig

Den personuppgiftsansvarige är Sivantos. Om ett registrerings- eller samtyckesformulär visas på vår webbplats eller vid din användning av någon av våra applikationer, kan den personuppgiftsansvarige variera mellan Sivantos Pte. Ltd och dess närstående bolag eller dotterbolag (kollektivt benämnda ”Sivantos”) beroende på det faktiska erbjudandet, syftet med uppgiftsinsamlingen och var uppgifterna samlas in och kan visas på det tillämpliga registrerings- eller samtyckesformuläret. Om du har några frågor, kontakta vårt dataskyddsombud på dpo@sivantos.com.

D. Varför måste jag uppge mina personuppgifter?

Som generell princip, är ditt beviljande av samtycke och ditt utlämnande av personuppgifter enligt denna policy helt och hållet frivilligt och du kan när som helst återkalla det i enlighet med denna integritetspolicy.

Vi samlar inte in dina personuppgifter via våra webbplatser och applikationer om du inte frivilligt låter oss göra det (t.ex. genom registrering, enkäter), ger oss ditt samtycke eller såvida det inte annars är tillåtet enligt gällande lagar och föreskrifter för skyddet av dina personuppgifter.

E. Vad används mina personuppgifter till?

Vi behandlar endast dina personuppgifter enligt vad som beskrivs i denna integritetspolicy, ditt registreringsformulär eller ditt samtycke. Mer information finns i avsnittet Användningssyfte nedan.

F.  Varaktighet av behandling av personuppgifter

När vi behandlar och använder dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy eller vad som tillåts i lagen, lagrar vi dina personuppgifter (1) endast så länge som krävs för de syften som beskrivs i denna integritetspolicy eller (ii) tills du invänder mot vår fortsatta användning av dina personuppgifter eller (iii) tills du återkallar ditt samtycke (i fall där du har samtyckt till att vi använder dina personuppgifter). När obligatorisk lagstiftning kräver att vi behåller dina personuppgifter längre eller när dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna hävda eller försvara oss mot juridiska krav, behåller vi dina personuppgifter till slutet av kvarhållandeperioden i fråga eller tills kraven i fråga har avgjorts.

G. Var behandlas mina personuppgifter

Som del av en global företagsgrupp har vi närstående bolag och dotterbolag både inom och utom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”). Närhelst vi använder eller behandlar dina personuppgifter för de syften som beskrivs i denna integritetspolicy kan vi därför överföra dina personuppgifter till våra närstående bolag och dotterbolag i länder utanför EES, inklusive länder där den lagstadgade nivån för dataskydd inte är jämförlig med nivån för dataskydd inom EES. Närhelst sådan överföring sker grundas den på avtal mellan företag baserade på standardavtalsklausulerna (enligt Europakommissionens beslut 87/2010/EC eller framtida ersättning) för att kontraktsenligt ombesörja att dina personuppgifter ges en dataskyddsnivå som är tillämplig inom EES.

H. Vilka rättigheter har jag?

Allmänt. Du kan när som helst begära att vi informerar dig om vilka av dina personuppgifter vi behandlar och att sådana personuppgifter korrigeras eller tas bort. Observera att vi endast kan ta bort dina personuppgifter i frånvaron av lagstadgade skyldigheter eller gällande rättigheter som låter oss behålla dem. Observera att om du begär att vi ska ta bort dina personuppgifter, kommer du inte att kunna fortsätta att använda tillämpliga webbplatser, applikationer eller andra berörda Sivantos-tjänster som kräver att Sivantos använder dina personuppgifter.

Begär en kopia. Om vi använder dina personuppgifter baserat på ditt samtycke eller för att uppfylla ett avtal med dig, kan du begära att vi tillhandahåller en kopia av de personuppgifter som du har uppgett. I så fall, kontakta oss på apps@sivantos.com och specificera de personuppgifter och det format du vill att personuppgifterna ska ha.

Rätten att bli bortglömd/Begränsning av användning. Du kan begära att vi begränsar behandling av dina personuppgifter i följande fall: (i) du informerar oss om att de personuppgifter vi har om dig är felaktiga (i sådana fall kan vi fortsätta att behålla dessa av dina personuppgifter för att kontrollera om de är korrekta), (ii) om vi inte har rättslig grund för att behandla dina personuppgifter eller (iii) du invänder mot vår behandling av dina personuppgifter baserat på våra legitima intressen enligt avsnitt L nedan.

Rätten att lämna in ett klagomål. Om du har skäl att tro att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med kraven i denna integritetspolicy eller gällande EES-dataskyddslagstiftning kan du välja att lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten i det EES-land där du bor eller berörd dataskyddsmyndighet i det land eller den stat där den tillämpliga Sivantos-enheten finns.

I. Ytterligare begränsningar och specifika villkor

Barns användning av denna webbplats. Denna webbplats är inte avsedd för barn under 16 års ålder. Om du är yngre än 16 år kan du inte registrera dig på eller använda denna webbplats.

Länkar till andra webbplatser. Denna webbplats kan innehålla länkar till utländska (d.v.s. ej Sivantos-företag) webbplatser. Sivantos är inte ansvarigt för integritetspraxis eller innehåll på webbplatser utanför Sivantos. Vi rekommenderar därför att du noga läser integritetsdeklarationerna på sådana utländska webbplatser.

J. Bruk av tekniska åtgärder, t.ex. cookies etc.

Uppgifter som inte är personuppgifter som samlas in automatiskt

När du ansluter till våra webbplatser eller använder våra applikationer kan vi automatiskt (d.v.s. inte via registrering) samla in uppgifter som inte är personuppgifter (t.ex. vilken webbläsare och vilket operativsystem som används, domännamnet på den webbplats som du kom ifrån, antal besök, genomsnittlig tid som du tillbringar på webbplatsen, vilka sidor du besökte). Vi kan använda sådana uppgifter och dela dem med dess närstående bolag och dotterbolag för att förbättra prestandan, innehållet eller utseendet på webbplatserna och applikationerna.

”Cookies” – information som lagras automatiskt på din dator

När du använder våra webbplatser eller applikationer kan vi lagra vissa uppgifter på din dator i form av en “cookie” för att automatiskt kunna känna igen din dator nästa gång du använder våra webbplatser eller applikationer. Cookies kan hjälpa oss på många sätt, t.ex. genom att låta oss anpassa vår webbplats eller våra applikationer så att de bättre överensstämmer med dina intressen eller för att lagra ditt lösenord så att du inte behöver ange det igen varje gång. Om du inte vill ta emot några cookies, konfigurera din webbläsare så att den raderar alla cookies från din dators hårddisk, blockerar alla cookies eller varnar innan en cookie sparas.

Adobe Analytics

Vi lagrar anonymiserad användarinformation på våra webbplatser och i våra applikationer med Adobe Analytics-verktyget. Adobe Analytics lagrar och analyserar anonymt olika sorters uppgifter, inkl. våra webbplatser och metadata, webbplatser som länkar till våra webbplatser, tiden för besöket och vilken webbläsare som användes. Dessa uppgifter används för att optimera webbplatserna och kopplas inte till personuppgifter utan ditt uttryckliga samtycke. Du kan dock invända mot denna datainsamling och välja att avstå från den vid efterkommande besök genom att följa nedanstående länk. Webbanalystjänsten använder också cookies som lagras på din dator och gör det möjligt att analysera din användning av webbplatserna. Den information om din användning av våra webbplatser som genereras av en cookie överförs uteslutande i anonym form till en server som drivs av webbanalystjänsten, och lagras sedan där.

Du kan blockera Adobes insamling eller behandling av uppgifter som genereras av den cookie som är kopplad till ditt besök på våra webbplatser genom att ange din avsikt att avstå via följande länk: http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html

Google Analytics

Våra webbplatser använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, textfiler som placeras på din dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användare använder våra webbplatser. Den information som genereras av en sådan cookie om din användning av webbplatserna överförs generellt sett till, och lagras av, Google på servrar i Förenta staterna. Endast i särskilda fall kommer den fullständiga IP-adressen att överföras till en Google-server i USA, där den kommer att förkortas. På vår begäran använder Google denna information till att utvärdera din användning av våra webbplatser, sammanställa rapporter om aktiviteten på våra webbplatser åt webbplatsoperatörerna och erbjuda andra tjänster rörande webbplatsaktivitet och internetanvändning. Den IP-adress som vidarebefordras från din webbläsare av Google Analytics kopplas inte till andra Google-uppgifter. Du kan vägra bruket av cookies genom att välja de lämpliga inställningarna i din webbläsare. Du bör dock observera att om du gör det kanske du inte kan använda alla funktioner på våra webbplatser. Dessutom kan du förhindra insamling av de uppgifter som genereras av cookien och kopplas till din användning av webbplatserna (inkl. din IP-adress) av Google, så väl som behandlingen av dessa uppgifter av Google, genom att ladda ner och installera insticksprogrammet för din webbläsare från följande länk:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

K. Säkerhet

För att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust eller ändring och mot obehörigt offentliggörande eller obehörig åtkomst använder vi tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.

L. Användningssyfte

I följande fall får vi behandla dina personuppgifter enligt gällande dataskyddslagar.

a) Tillhandahålla begärda varor eller tjänster. Om du beställer varor eller tjänster från oss kommer vi endast att använda dina personuppgifter (t.ex. namn, (e-post-) adress, telefonnummer, företagsnamn och adress, kreditkortsnummer eller bankuppgifter) för att behandla din beställning eller tillhandahålla den beställda varan eller tjänsten. Det kan också innefatta samtalsuppgifter som du kan utlösa via chattfunktionen, kontaktformulär, e-post eller telefon. I denna integritetspolicy inkluderar “varor och tjänster” Sivantos hörapparater och berörda tjänster, webbtjänster, erbjudanden, tävlingar, annat innehåll, ej marknadsföringsrelaterade nyhetsbrev, instruktionsguider, utbildning och evenemang.

b) Kommunikation. Vi kommunicerar regelbundet via e-post med användare som använder våra varor eller berörda tjänster, och vi kan också lösa kundklagomål via telefon eller utreda misstänkta transaktioner. Vi kan använda din e-postadress till att bekräfta att du har öppnat ett konto och skicka dig betalningsmeddelanden, information om ändringar av våra varor eller tjänster samt meddelanden och andra tillkännagivanden som krävs enligt lag. Generellt sett kan användare inte välja att avstå från dessa kommunikationer, som inte är marknadsföringsrelaterade utan endast krävs för det berörda affärsförhållandet.

c) Efterlevnad. Vidare är du införstådd med att den information som krävs för att spåra dina val rörande behandling av dina personuppgifter eller mottagande av marknadsföringsmaterial kan lagras och bytas mellan medlemmar av Sivantos för att säkerställa efterlevnad.

d) Sivantos legitima intressen Varje användningsfall i underparagraf e) till g) nedan utgör vårt legitima intresse i behandling eller användning av dina personuppgifter. Om du inte godkänner detta tillvägagångssätt kan du invända mot vår behandling eller användning av dina personuppgifter som beskrivs nedan.

e) Enkäter och undersökningar. Vi kan inbjuda dig att delta i enkäter och undersökningar. Dessa enkäter och undersökningar är generellt sett utformade på sådant sätt att de kan besvaras utan personuppgifter. Om du ändå anger personuppgifter i en enkät eller undersökning kan vi använda dessa personuppgifter till att förbättra varor och tjänster.

f) Skapande av anonymiserade dataset. Vi kan anonymisera personuppgifter som lämnas under denna integritetspolicy för att skapa anonymiserade dataset som sedan kan användas till att förbättra Sivantos varor och tjänster.

g) Inspelning av samtal och chattar i kvalitetsförbättringssyfte. Vi kan spela in telefonsamtal och chattsessioner (efter att ha informerat dig om detta under det samtalets gång och innan inspelningen påbörjas) eller chattsessioner för att förbättra kvaliteten på våra tjänster.

h) Rätten att göra invändningar. Du kan när som helst invända mot vår användning av personuppgifter för ovanstående syften. Om du gör det slutar vi att använda dina personuppgifter för ovanstående syften och tar bort dem från dess system såvida vi inte tillåts använda sådana personuppgifter för annat syfte som beskrivs i denna integritetsdeklaration eller fastställer och uppvisar ett övertygande rättsligt intresse för fortgående behandling av dina personuppgifter (i fall då detta krävs i obligatorisk lokal lagstiftning, t.ex. i skattesyfte etc.).

I följande fall använder vi endast dina personuppgifter enligt vidare detaljerad beskrivning nedan efter det att du har gett ditt förhandsmedgivande.

a) Nyheter om Sivantos produkter och tjänster. Vi kan använda ditt namn, din e-postadress och postadress, ditt telefonnummer och grundläggande information om din arbetsgivare (namn och adress) för att hålla dig uppdaterad om den senaste produktinformationen och annan information om Sivantos varor och tjänster (inkl. marknadsföringsrelaterade nyhetsbrev) så väl som Sivantos evenemang samt för att visa relevant innehåll på våra webbplatser.

b) Vidarebefordran av dina personuppgifter till andra Sivantos-företag. Vi kan överföra dina personuppgifter till andra enheter inom Sivantos. I sådana fall kommer dessa enheter att använda dina personuppgifter i samma syfte och på samma villkor som beskrivs i det föregående.

M. Frågor och kommentarer

Vi kommer att besvara rimliga förfrågningar om granskning av dina personliga uppgifter och att korrigera, ändra eller ta bort felaktigheter Kontakta oss på apps@sivantos.com för sådana förfrågningar.

Om du har några klagomål om hur dina personuppgifter hanteras av oss, kontakta den person eller avdelning eller det kontor som du har varit i kontakt med. Du kan också kontakta vårt dataintegritetsombud, dpo@sivantos.com så kommer ansvarig dataintegritetspersonal att kontakta dig inom en rimlig tidsram.

Denna integritetspolicy kan uppdateras och ändras från tid till annan. Besök den här sidan regelbundet för att hålla dig uppdaterad. Din fortgående eller efterföljande anslutning till eller användning av våra webbplatser bedöms vara ditt godtagande av den ändrade eller modifierade integritetspolicyn. Genom att ansluta till våra webbplatser och applikationer accepteras integritetspolicyn av dig i dess nuvarande version. Om du inte godkänner integritetspolicyn, var vänlig och avstå från att använda våra webbplatser och applikationer.